DATASKYDDSMEDDELANDE

BEHANDLINGENS ÄNDAMÅL

Studiekompis-programmet erbjuder verktyg för att främja välbefinnandet hos studerande på andra stadiet. Studiekompis-verktygen omfattar Studiekompis-kursen, Studiekompis-spelet, Studiekompis-impron, Studiekompis-rapporten, Studiekompis-verksamhetsmodeller. Allt material är elektroniskt och finns på en och samma plats: www.opintokamu.fi. Den information som lagras på webbplatsen används för att upprätthålla och utveckla tjänsterna samt för vetenskaplig undersökning.

Åbo universitet är en personuppgiftsbiträde som behandlar personuppgifter på uppdrag av den registrator som har fått rätt att använda applikationen.

BEHANDLINGSGRUND

Den lagliga grunden för insamling av personuppgifter är ett Berättigat intresse.

KONTAKTPERSON

Studiekompis-programmet, Institutionen för psykologi och logopedi, 20014 Åbo universitet

Kontakt: opintokamu@utu.fi

PERSONUPPGIFTSGRUPPER

Vid läroinrättningen fattas beslut om ibruktagande av programmet och den utvalda kontaktpersonen registrerar läroinrättningen i tjänsten. Läroinrättningens uppgifter lagras i tjänsten (läroinrättningens namn, adress, läroinrättningens typ och storlek). Dessutom lagras anmälarens uppgifter (namn, telefon till arbetet och e-postadress). De registrerade läroinrättningarnas personal (namn och e-postadress) samt de studerande (namn, e-postadress, kön) kan logga in i tjänsten om de önskar det.

Studerande kan avlägga Studiekompis-kursen genom att logga in på Studiekompis-tjänsten. Kontaktpersonen vid läroinrättningen ser vem alla har alagt eller håller på att avlägga kursen i den egna läroinrättningen, och därmed kan kontaktpersonen föra avlagda kurspresentationer i skolans egentliga studieregister. Studerandenas personuppgifter som samlas in i applikationen sparas på Åbo universitets server, på vilket har åtkomst endast personer vars arbetsuppgift är att upprätthålla serverfunktioner vid universitetet. Åbo universitet använder inte dessa samlade personuppgifter utan de samlas in endast för att möjliggöra läroinrättningarnas egen dokumentation.

I syfte att sammanställa Studiekompis-rapporten kan läroinrättningen be att de studerande svarar på enkäten om välbefinnande som finns på webbplatsen. I samband med enkäten tillfrågas de studerande huruvida de lämnar separat samtycke till att deras svar förutom för rapporten även får användas för undersökningar.

Enskilda användare och deras uppgifter raderas ur tjänsten fem (5) år efter registreringen, ifall de inte har loggat in under det senaste året. Eventuella uppgifter som har samlats in för Studiekompis-rapporten och genomförande av Studiekompis-kursen arkiveras dock efter detta under pseudonym.  Åbo universitet raderar personuppgifter från personregister vars upprätthållare Åbo universitet är, endäst ifall kunden ber om det. I applikationens tekniska förverkligande har Åbo universitet anlitat Sofokus Oy som underleverantör. Uppgifterna behandlas inte utanför EU eller EES.

Användning av tjänsten ger upphov till loggposter som används för att sköta datasäkerheten, teknisk utveckling av tjänsten samt identifiering, förhindrande och utredning av fellägen (Informationssamhällsbalken (917/2014) 138§, 141§, 144§)  Loggarna förvaras under den tid som är nödvändig för dessa ändamål och används inte för andra ändamål.

RÄTT TILL ÅTKOMST, RÄTT TILL KORRIGERING, RÄTT TILL RADERING, RÄTT TILL BEGRÄNSNING, RÄTT ATT MOTSÄTTA SIG

Användare som har loggat in i tjänsten har rätt att av den personuppgiftsansvarige begära åtkomst till de personuppgifter som berör hen samt rätt att begära att de berörda uppgifterna korrigeras eller raderas, eller att behandlingen av dem begränsas samt att motsätta sig behandlingen. 

SKYDDET AV REGISTRET

Registret kan användas endast ifall man har beviljats användarbehörighet. Behörigheten beviljas antingen av Åbo universitet eller kontaktpersonen vid en läroinrättning. Det är frivilligt för studerande eller personalen vid en läroinrättning att registrera sig i tjänsten. Varje användares behörighet verifieras med en kombination av användarnamn och lösenord. Enheternas fysiska skydd och datakommunikationens skydd följer Åbo universitets principer för dataskydd. 

RÄTT ATT RIKTA KLAGOMÅL TILL TILLSYNSMYNDIGHETEN

Användare som har loggat in i tjänsten har rätt att rikta klagomål till tillsynsmyndigheten.

ÅU DATASKYDDSOMBUD

Kontakta dataskyddsombudet vid Åbo universitet per e-post: dpo@utu.fi